Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Akce & semináře

Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání pro firmy i obce v Kraji Vysočina

Agentura CzechInvest ve spolupráci s Krajem Vysočina, Agenturou pro podnikání a inovace a dalšími partnery si vás dovoluje pozvat na Veletrh dotačních příležitostí a podpory podnikání, který je určen nejen pro firmy a podnikatele, ale také pro zástupce měst a obcí z Kraje Vysočina.

V jeden čas na jednom místě budete mít příležitost konzultovat své záměry, či jen načerpat informace o dotačních titulech či dalších formách podpory z nejžádanějších operačních programů a i dalších zdrojů financování v České republice.
 
Nad akcí převzala záštitu Mgr. Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina.

Konzultující organizace:

Agentura pro podnikání a inovace  - aktuálně nabízí podporu například v programech Úspory energií nebo Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví a připravují se třeba výzvy Inovační vouchery na podporu vývojových aktivit firem nebo Potenciál pro rozšíření či vybudování výzkumných center firem;
 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky  - podporuje veřejný sektor a NNO v rámci Programu IROP21+ (eGovernment, chodníky, cyklostezky, přestupní terminály, sociální služby dle zákona o sociálních službách, sociální bydlení, MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, památky, knihovny, muzea, doprovodná turistická infrastruktura, veřejné prostranství, atd.)
 
CzechInvest – připravuje druhou výzvu Technologické inkubace na podporu technologických startupů až do stáří 5 let nebo podporuje širokou paletou nástrojů rozvoj podnikání či příchod investorů;
 
CzechTrade - podporuje exportní aktivity firem přes individuální služby nebo i programy zvýhodněných služeb;
 
Eurocentrum Jihlava - nabízí primární konzultace projektových záměrů, obecné informace a dotační možnosti z fondů EU v rámci programového období 2021-2027;
 
Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina -  je součástí regionální sítě HK ČR. Reprezentuje podnikatele při jednáních se státní správou, místní samosprávou i zahraničními organizacemi. Nabízí poradenskou činnost a informační servis, organizuje širokou škálu vzdělávacích akcí;

Kraj Vysočina - připravuje přes Fond Vysočiny pro podporu podnikání letos například programy Inovační vouchery (březen 2023) nebo Rozvoj podnikatelů (září 2023);
 
Ministerstvo kultury - připravuje dotační výzvu Kreativní vouchery pro rok 2023, kde MSP budou moci žádat o vouchery na služby kreativců na kreativní řešení jejich produktů nebo služeb.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí - vyhlásilo už loni v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) výzvy pro předkládání projektů zaměřených na zavádění age managmentudiverzitní a flexibilní pracovní kultury do firem a také výzvu na podporu sociálního podnikání. V první polovině roku 2023 bude vyhlašovat dvě výzvy zaměřené na další profesní vzdělávání zaměstnanců a v rámci Národního plánu obnovy investiční výzvu na koupi nebo budování infrastruktury pro zařízení péče o děti , tzv. dětské skupiny především pro instituce veřejné správy.

Místní akční skupiny –  zástupce za Krajskou síť Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Kraje Vysočina představí možnosti, které tyto skupiny budou nabízet v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021 – 2027. V rámci tohoto období budou MAS přerozdělovat prostředky na automatizaci a digitalizaci výroby;

Národní rozvojová banka, a.s. - poskytuje finanční produkty v oblasti malého a středního podnikání nebo rozvoje infrastruktury;
 
Státní fond životního prostředí ČR - v aktuálně otevřeních výzvách přes Modernizační fond podporuje například vodíkové aplikace, zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií, snížení energetické náročnosti budov a instalace fotovoltaických elektráren včetně související akumulace a ostatní nepalivové obnovitelné zdroje energie (vše pro subjekty provozující zařízení v EU ETS), dále výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp nebo také projekty komunální FVE;
 
Technologická agentura České republiky - podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a v nadcházejících měsících plánuje veřejné soutěže v programu SIGMA na podporu mladých výzkumníků nebo podporu mezinárodního výzkumu nebo v programu TREND pro podporu průmyslového výzkumu a vývoje;
 
Úřad práce - v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podporuje pracovní místa, rekvalifikační kurzy, motivační aktivity – individuální a skupinové poradenství, vzdělávání zaměstnanců nebo pomoc propouštěným zaměstnancům;
 
Vysoká škola polytechnická Jihlava - nabízí spolupráci s podnikateli a firmami a služeby v rámci jednotlivých laboratoří (např. laboratoře experimentálních měření pro termomechanické zkoušky včetně životnosti součástí a materiálů, laboratoře pohybové aktivity, aditivních technologií a 3D tisku, numerických simulací rozličných technických úloh, laboratoře průmyslové automatizace a Průmyslu 4.0 a dalších;Záměry bude možné konzultovat kdykoli v uvedeném časovém rozmezí se zástupci všech zúčastněných organizací.  Akce je po předchozí registraci zdarma.

Registrace ZDE.