Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Projekty

Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina

Efektivní platforma spolupráce v oblasti zaměstnanosti, problémů regionálního trhu práce, včetně zajištění činností observatoře trhu práce na území Kraje Vysočina.

Cíle paktu zaměstnanosti:

Realizovat strategickou a komunikační platformu pro konkrétní a partnerskou spolupráci podnikatelů, škol a veřejných institucí.

Zajišťovat relevantní informace o vývoji na trhu práce a tento vývoj cílenými, koordinovanými a včasnými opatřeními ovlivňovat.

Hlavním cílem Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina je realizace aktivit a aplikace efektivních komplexních opatření v oblasti regionálního trhu práce a zaměstnanosti, vedoucích k rozvoji konkurenceschopnosti Kraje Vysočina.

Oblasti spolupráce:

 • Sběr informací, analýzy a prognózy související se situací na trhu práce
 • Sběr informací, analýzy a prognózy související s ekonomickým vývojem především Kraje Vysočina
 • Problematiku rozvoje lidských zdrojů, včetně školství, dalšího vzdělávání, rekvalifikací a celoživotního vzdělávání především v Kraji Vysočina
 • Rozvoj spolupráce škola – firma
 • Agendu související s kariérním poradenstvím
 • Poradenské a informační činnosti v oblasti zaměstnávání
 • Aktivity na podporu zvýšení uplatnění a zaměstnatelnosti na trhu práce s důrazem na odborné kompetence a prevenci nezaměstnanosti
 • Motivační a rekvalifikační aktivity
 • Slaďování poptávky a nabídky na trhu práce se zaměřením na predikci vývoje pracovních příležitostí
 • Vytváření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí pro obyvatele Kraje Vysočina
 • Přípravu koncepčních dokumentů v oblasti strategie zaměstnanosti
 • Vytváření podmínek pro aplikaci navržených strategií prostřednictvím střednědobých integrovaných programů a synergicky fungujících projektů
 • Zefektivnění spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru
 • Další aktivity, které si vyhradí Rada paktu nebo se souhlasem Rady paktu Výkonný výbor paktu a jsou v souladu s cíli platformy

Teritoriální pakt zaměstnanosti Kraje Vysočina bude usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které budou mít zájem účinně přispět k dosažení cíle stanoveného  v čl. II této dohody.

Orgány paktu – úrovně spolupráce

Rada paktu:

Rada paktu je vrcholnou úrovní Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina, která rozhoduje o jeho cílech, směřování a možných výstupech. Rada strategicky řídí a schvaluje koncepční dokumenty a navržené strategie, včetně monitoringu jejich realizace. Navrhuje a prosazuje systémová opatření.  Je tvořena vždy 1 představitelem každé ze stran dohody. Každá ze stran dohody rovněž jmenuje i zástupce svého představitele v Radě paktu.

Výkonný výbor paktu:

Výkonný výbor paktu je realizační a operativní úrovní Teritoriálního paktu zaměstnanosti Kraje Vysočina a je pověřen výkonnými pravomocemi. Tvořen je vždy 1 představitelem každé ze stran dohody. Každá ze stran dohody rovněž jmenuje i zástupce svého představitele ve Výkonném výboru.

Členové paktu:

Kraj Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Úřad práce České republiky                                

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Vysočina Education

Českomoravská konfederace odborových svazů

 

Pakty zaměstnanosti v ČR

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje

Jihočeský pakt zaměstnanosti

Pakt zaměstnanosti Pardubického kraje

Pakt zaměstnanosti Středočeského kraje

Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje

Teritoriální pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje

Pakt zaměstnanosti Jihomoravského kraje