Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Dotace & granty

Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 17. 7. 2017 do 17. 11. 2017.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé, střední i velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • max. míra podpory: malý podnik 80% ZV, střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. €
  • maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro provedení stavby – DPS (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy) a DPS činí 350 tis. Kč a současně maximálně 2 % celkových investičních nákladů na stavbu

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
  • podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
  • průkaz energetické náročnosti budovy
  • technický dozor investora
  • Blower Door Test

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
  • nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
  • nepodporuje se rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov
  • nepodporují se budovy sloužící pro zemědělskou výrobu
  • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o dotaci
  • budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být min 5 % z celkové dodané energie
  • projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie

Systém sběru žádostí:

  • kolový

Materiály ke stažení zde.