Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Dotace & granty

Vysokorychlostní internet – Výzva I

Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující v souladu s podmínkami Národního plánu rozvoje sítí nové generace spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, který je provozovatelem veřejné sítě elektronických komunikací a je držitelem všech nezbytných oprávnění k provozu takové sítě; je oprávněn k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. 75 % způsobilých výdajů
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zajištění rozšiřování stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě s využitím nových optických prvků s cílem umožnit koncovému zákazníkovi reálný vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s  pouze prostřednictvím výměny aktivních prvků sítě
 • zřizování nových sítí sestávajících zčásti nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu, poskytovaný v pevném místě, umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s  za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit reálnou přenosovou rychlost min. 100 Mbit/s.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury
 • investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se síťovou infrastrukturou, kterými se rozumí stavební a inženýrské práce nezbytné pro budování sítě vysokorychlostního přístupu k internetu, například zajištění zemních prací s cílem umožnit umístění kabelovodu, či zřízení nadzemního vedení sítě elektronických komunikací
 • investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA) včetně investičních nákladů na úrovni síťové vrstvy datové komunikace po optické, ev. koaxiální metalické síti a související příslušenství (ODF, pasivní prvky sítě, stojany, street cabinety, rozvodné skříně vč. energetických přípojek)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • projekt se musí týkat výhradně podporovaných aktivit uvedených v článku 3: Podporované aktivity; tj. musí být v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace ve znění schváleném vládou
 • projekt musí být v souladu s aspekty, které jsou prezentovány v článku 2; Technické parametry a provoz infrastruktury musí být v souladu s Technicko-provozními aspekty sítí NGA zřizované s veřejných zdrojů; velkoobchodní nabídka pro další operátory a další související ekonomické aspekty infrastruktury musí být v souladu s Ekonomicko-investičními aspekty sítí NGA zřizované s veřejných zdrojů
 • projekt musí být bezpodmínečně realizován na tzv. bílých místech, tj. adresních místech obytných budov, ve kterých neexistuje možnost vysokorychlostního připojení na síťovou infrastrukturu (NGA síť) umožňující službu vysokorychlostního připojení k internetu alespoň o rychlosti 30 Mbit/s a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let vybudována za komerčních podmínek
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Materiály ke stažení zde.