Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Dotace & granty

Rozvoj podnikatelů 2020

Program na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit rozvoj podnikatelských aktivit prostřednictvím realizace investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací výrobního zařízení, a to z důvodu vytvoření vhodných podmínek pro jejich činnost, které jim umožní rozvinout jejich schopnost přispívat k ekonomickému růstu a zachovávat a posilovat sociální soudržnost. Zastaralá podnikatelská infrastruktura a vysoké režijní náklady na její provoz představují jednu z bariér pro zvyšování konkurenceschopnosti těchto podniků. Cílem programu je proto posílení stability malých podniků poskytnutím příspěvku na pořízení nových strojů, zařízení a výrobních prostředků.

Příjemce dotace musí splnit všechny níže uvedené podmínky:

  • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby) ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v oblasti průmyslové výroby (sekce C - zpracovatelský průmysl) a stavebnictví (sekce F), jejichž projekt je zároveň realizován v rámci činnosti dle odvětvové klasifikace CZ-NACE, sekce C - zpracovatelský průmysl a sekce F 
    - stavebnictví,
  • Podnikatelé mající sídlo na území Kraje Vysočina,
  • Podnikatelé, kteří mají ke dni podání žádosti méně než 50 zaměstnanců,
  • Podnikatelé, kteří vznikli nejpozději k 31. 12. 2018, 
  • Příjemcem nemůže být fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění a která je současně v pracovním poměru u jiného zaměstnavatele a zároveň nemá žádné zaměstnance.

Mezi uznatelné náklady patří:

 

a)   nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů,

b)   technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů,

c)   nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování dotace předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení,

d)   náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na sítě, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy.

  • Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

 

Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 30 000 Kč, maximální výše dotace požadované na jeden projekt je 150 000 Kč. V rámci jednoho kola Programu může žadatel podat pouze jeden projekt. V případě, že bude předloženo jedním žadatelem více projektů, budou všechny projekty vyřazeny z dalšího hodnocení.

 

Garantem programu je odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 587 33.

 

Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování, Luděk Hrůza, tel. 564 602 543, e-mail: hruza.l@kr-vysocina.cz. Před finálním podáním žádosti je možné si nechat žádost zkontrolovat výše uvedenou osobou, můžete se tak vyhnout případnému vyřazení žádosti z hlediska administrativního pochybení.

Příjem žádostí v termínu  15. 6. - 3. 7. 2020

Podrobnější informace a materiály ke stažení na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02760?kat=1&s=vse