Krajská hospodářská komora Vysočina

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

Dotace & granty

Spolupráce – Klastry – Výzva IV

Cílem programu je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 14. 7. 2017 do 20. 10. 2017.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelské subjekty (MSP splňující definici klastru), výzkumné organizace

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Míra podpory:

 • pro aktivitu 3.1a) 45% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 35% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii experimentální vývoj, 70% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 60% ze způsobilých výdajů pro střední podniky pro kategorii průmyslový výzkum
 • pro aktivitu 3.1b), c) a d) 50% ze způsobilých výdajů

Výše dotace:

 • min. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1a) 40 000 000 Kč pro excelentní klastry/ na 1 podprojekt max. 15 000 000 Kč, 20 000 000 Kč pro rozvinuté klastry/ na 1 podprojekt max. 10 000 000 Kč
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1b) 15 000 000 Kč pro excelentní klastry, 10 000 000 Kč pro rozvinuté klastry
 • max. absolutní dotace pro jeden projekt v rámci aktivity 3.1c) a 3.1d) 5 000 000 Kč pro excelentní klastry, 4 000 000 pro rozvinuté klastry, 3 000 000 pro nezralé klastry

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • 3.1 a) kolektivní výzkum
 • 3.1 b) sdílená infrastruktura
 • 3.1 c) internacionalizace klastru
 • 3.1 d) rozvoj klastrové organizace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • pro aktivitu 3.1a) mzdy a pojistné, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby), materiál, dodatečné režijní náklady
 • pro aktivitu 3.1b) nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení včetně hardware a sítí, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem
 • pro aktivitu 3.1c) mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference.
 • pro aktivitu 3.1d) mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, správa zařízení klastru, materiál

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní žádosti, ve kterých vystupuje jako příjemce), a to vždy pouze 1 projekt na každou podporovanou aktivitu; toto omezení se nevztahuje na projekty podávané přes mezinárodní síť CORNET

Systém sběru žádostí:

 • kolový